Pages

Tuesday, October 26, 2010

Tổ quốc quấn khăn tang

thibang

 Tổ Quốc Quấn Khăn Tang !

Ôi ! tổ quốc Việt nam
Mây đen vần vũ
Khắp quê hương trùm phủ khăn tang
Căm giận thay bè lũ sói lang
Dâng đất - biển cho giặc Tàu ô
Để đảng Cộng được vinh quang
Đưa dân tộc Việt
Trở về kiếp lầm than nô lệ !

Qua trăm ngàn thế hệ
Lịch sử bốn ngàn năm
Các bậc anh hùng hào kiệt
Từng đánh đuổi ngọai xâm
Thăng trầm bao cuộc hưng vong
Vung thanh kiếm bạc
Khiến giặc thù Nguyên – Mông…
Chạy tan hàng
Mà vẩn còn kinh tâm khiếp đảm
Gương oanh liệt ngàn năm xưa
Mãi sáng !

Nhưng than ôi !
Kể từ lúc
Lũ sài lang lọan đảng
Tên Cáo Hồ mãi quốc cầu vinh
Chiếm miền Nam nhờ Tàu cộng viện binh
Đem tổ quốc quê hương
Làm cống lể
Để mua lấy giàu sang quyền tước !

Còn đâu nước non gấm vóc
Ải Nam quan – thác Bản giốc
Khóc hờn căm
Hòang – Trường hai đảo xa xăm
Cam chịu chia cắt
Xa rời mẹ Việt Nam yêu dấu
Vùng Tây nguyên
Bị xới đào tuôn máu
Óan hờn bè lũ Cộng
Cho đến mãi ngàn sau !


Khắp nơi nơi
Thấy tòan một lũ mọt sâu
Tù ngục xiềng gông
Vinh thân phì gia trên máu đào xương trắng
Vạn lê thứ chìm đắm biển sâu
Nổi đau khôn xóa !

Gương anh hùng ngàn năm trước
Ai là người yêu nước hôm nay
Đồng đứng lên
Diệt lũ phản quốc Cộng nô
Đuổi giặc Tàu ô
Giành lấy lại cỏi bờ
Phất cao ngọn cờ tự do – dân chủ !

19-10-2010
thibang

No comments:

Post a Comment