Pages

Sunday, July 29, 2012

Khối 8406 Tuyên bố về hiện tình đất nước: Tổ quốc lâm nguy!


Khối 8406
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006
Tuyên bố về hiện tình đất nước:
Tổ quốc lâm nguy!
            Kính gửi:
- Toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
- Các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tiến bộ.
            Tổ Quốc Việt Nam đang lâm nguy vì dã tâm xâm lược của Nhà cầm quyền Trung Quốc và vì thái độ “hèn với giặc, ác với dân” của Nhà cầm quyền Việt Nam! Điều đó thấy rõ qua vô số sự kiện dồn dập gần đây liên can tới quan hệ Trung-Việt.