Pages

Thursday, April 29, 2010

BETRAYED AND ABANDONED

A poignant letter from former Cambodian Prime Minister Sirik Matak to American ambassador John Gunther Dean, in response to Dean's offer to evacuate Matak after our Democrat-controlled Congress deliberately pulled the rug out from under democracy in Southeast Asia in 1975:
Dear Excellency and Friend:


I thank you very sincerely for your letter and for your offer to transport me towards freedom. I cannot, alas, leave in such a cowardly fashion. As for you, and in particular for your great country, I never believed for a moment that you would have this sentiment of abandoning a people which has chosen liberty. You have refused us your protection, and we can do nothing about it. You leave, and my wish is that you and your country will find happiness under this sky. But, mark it well, that if I shall die here on the spot and in my country that I love, it is no matter, because we all are born and must die. I have only committed this mistake of believing in you [the Americans].


Please accept, Excellency and dear friend, my faithful and friendly sentiments.


S/Sirik Matak Nam Vang, ngày 16 tháng 4, năm 1975.Thưa Quý Ngài và Ông Bạn,


Tôi thành thật cảm tạ ngài đã viết thư và còn đề nghị giúp tôi phương tiện đi tìm tự do. Than ôi! Tôi không thể bỏ đi một cách hèn hạ như vậy! Đối với Ngài (đại sứ John Gunther Dean) và nhất là đối với xứ sở vĩ đại của Ngài, không bao giờ tôi lại có thể tin rằng quý vị đã nhẫn tâm bỏ rơi một dân tộc đã lựa chọn tự do. Quý vị từ chối bảo vệ chúng tôi và chúng tôi chẳng thể làm được gì hết. Ngài ra đi, tôi cầu chúc Ngài và xứ sở của Ngài được hạnh phúc dưới bầu trời này. Nhưng xin Ngài nhớ cho rằng nếu tôi phải chết ngay đây và trên đất nước tôi yêu dấu thì tuy đó là điều đáng tiếc, nhưng tất cả chúng ta đều sinh ra và cũng sẽ chết vào một ngày nào đó. Tôi chỉ ân hận một điều là đã lỡ lầm đặt niềm tin quá lớn ở nơi quý vị, những người bạn Hoa Kỳ!


Thành tín,


Sirik Matak

Within a day after that letter was sent, Sirik Matak, Long Boret, Lon Non (Lon Nol's brother), and most members of Lon Nol's cabinet who declined to be "evacuated" with the Americans, instead staying to share the fate of their people were executed by Khmer Rouge units in Phnom Penh on April 17, 1975. It was the beginning of the "killing field" in Cambodia.


Two weeks later, The Vietnamese Communist marched into Saigon, starting the silent death camps called "Reeducation Camps."

No comments:

Post a Comment